Privacyverklaring


Wanneer u een afspraak maakt via mijn website voor het stemmen van uw instrument, worden enkele noodzakelijke gegevens van u opgeslagen. Ik laat u daarom via deze privacyverklaring weten hoe de verwerking van uw gegevens bij mij geregeld is.

Persoonsgegevens die ik verwerkt
Deze gegevens gebruik ik wanneer u gebruik maakt van mijn dienstverlening:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerk je ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid of welke geloofsovertuiging u heeft.

Waarom ik uw gegevens nodig heb

 • U te kunnen bellen (bijv. vlak voor een afspraak) of e-mailen (het toesturen van uw factuur).
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor eigen promotie- of marketingdoeleinden, bijv. om u te laten weten dat er door mij klassieke concerten worden georganiseerd of om kortingen op Stemming&Onderhoud aan u aan te bieden.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel dan dat gebruikt.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en hou de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud ik het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring door te voeren om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer de wet het niet toestaat om uw gegevens te verwijderen.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze alleen aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak die ik met u heb of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Mijn website plaatst geen cookies op uw computer.

Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij mij toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via edwin@edwinvandewardt.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via post@edwinvandewardt.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018.